cover

"Суспільна політика та стратегічний менеджмент"

"Journal of Policy and Strategic Public Management"

Зміст     PDF

Вступне слово     PDF

Інституціоналізація аналізу політики в Україні
О. Кілієвич
       У статті розглянуті стан і перспективи інституаціоналізації аналізу політики в Україні; сформульовані проблемні питання розвитку аналізу політики (в контексті євроінтеграційних процесів) як сфери професійної діяльності, прикладної суспільної науки та навчальної дисципліни, зокрема, питання встановлення термінології.
      Ключові слова: суспільна (державна) політика, державне управління, наука про суспільну політику, аналіз політики
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.4-15     PDF

Формирование межобщинных объединений (муниципалитетов) как условие совершенствования межбюджетных отношений в Республике Армения
О. Арутюнян
       Автор торкається завдань утворення міжобщиних об’єднань у контексті рефор, необхідних для розширення сфери повноважень і фінансового внутрішнього потенціалу громад. Міжобщинні об’єднання можна представити, як складову частину системи місцевого самоуправління, що виконує як окремі функції громад, так і делеговані державою повноваження, завдяки своїм структурним особливостям.
       У статті запропоновані основні напрямки вивчення згаданої проблеми й мети їхнього досягнення.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.16-22     PDF

Освітня політика відповідальної держави: аналіз умов прийому до вищих навчальних закладів
О. Сушинський
       Розробляється концепція освітньої політики відповідальної держави. Доводиться порушення конституційного принципу рівного доступу до вищої освіти нормами Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2007 року за № 1172, які надають право вищим навчальним закладам са- мостійно установлювати для окремих категорій громадян особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань.
       Ключові слова: відповідальність, освіта, навчальні заклади, доступність освіти, умови прийому.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.23-35     PDF

Ринок первинного публіч-ного розміщення акцій: світовий досвід та українські реалії
Л. Ільченко-Сюйва, С. Радзімовська
       Стаття присвячена аналізу можливостей використання ІРО акцій компаній, як одного з результативних і ефективних інструментів залучення державних та приватних інвестицій, основним проблемам та викликам сучасної глобалізованої економіки, а також ролі та місця органів державної влади у регулюванні функціонування фондових ринків.
       Ключові слова: інвестиції, первинне публічне розміщення акцій компаній, фондовий ринок, державне регулювання.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.36-44     PDF

Участь організацій громадянського суспільства в процесі вироблення державної політики
В. Купрій
       У статті розкривається зміст, форми і характер участі організацій громадянського суспільства в процесі вироблення державної політики.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.45-52     PDF

Інструменти впровадження відкритої та прозорої державної політики в Україні
Р. Єрмолаєв
       Стаття присвячена актуальній темі розробки механізмів відкритості державної влади України як системи стримувань і противаг, що реалізується у взаємовідносинах влади і суспільства (недержавних інституцій, громадян). Автор представив законодавчо закріплені принципи участі громадськості в державному управлінні, з впровадженням діючих механізмів цих принципів на всіх рівнях влади.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.53-56     PDF

Роль і значення стратегічного планування в систем і децентралізованого державного управління
Я. Бережний
       У пропонованій статті подано бачення та висвітлено взаємозв’язок стратегічного планування з владною системою стримувань і противаг децентралізованого суспільного [державного] управління. Визначено зміст стратегічного планування та запропоновано його характеристику як вираженого ступеневого організаційного процесу з нелінійною формою здійснення. Як наслідок, стаття покликана активізувати дослідження щодо предметного змісту стратегічного планування в державному управлінні як механізму прогностичного зваження у владній системі стримувань та противаг.
       Ключові слова: система стримувань і противаг, планування, прогнозування, організація, процес стратегічного планування, суспільне управління.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.59-67     PDF

Аналітичні підходи до стратегічного управління економічною безпекою держави
Т. Маляренко
       В статті аналізуються можливості використання аналітичних підходів до стратегічного управління економічною безпекою держави. Мета дослідження – розробка моделі розвитку конфліктів із урахуванням факторів довгострокового і середньострокового впливу і обґрунтування можливостей застосування різних аналітичних методів стратегічного управління конфліктами нарізних стадіях розвитку конфліктів.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.68-77     PDF

Когнітивне дослідження уявлень управлінського персоналу щодо наслідків реалізації національних інтересів України
В. Саламатов
       У процесі емпірічного дослідження апробована методологія реконструкції когнітивного коду національних інтересів країни. На основі кількісної оцінки взаємозв’язку між його компонентами виявлено, що прогнозується найбільший вплив реалізації національних інтересів на соціально-політичну стабільність в країні. Розглянуто два типи моделей співвіднесення суспільних потреб у просторі трьох узагальнених вимірів, які виявлено за допомогою факторного аналізу впливу реалізації національних інтересів на суспільні потреби. Наведено інтерпретації отриманого когнітивного коду.
       Ключові слова: національні інтереси, суспільні потреби, когнітивний код, експертні дослідження.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.78-87     PDF

Система стримання та противаг гілок влади як ціннісний імператив Українського політикуму
О. Радченко
       Стаття узагальнює недоліки конституційної інженерії в Україні крізь призму розбудови ефективної системи стримання та противаг гілок влади.
       Ключові слова: баланс влади, стримання та противаги, політична криза. Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.88-95     PDF

Методологія викладання суспільної політики
і стратегічного менеджменту

Матеріали про запровадження спеціалізації "Аналіз державної політики" в Національній академії державного управління при Президентові України
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.96-104     PDF

Наукові дослідження в сфері державної політики: нова редакція паспорту спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. Коротка анотація дисертаційних досліджень з державної політики.
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.105-110     PDF

Праці у сфері суспільної політики та стратегічного планування
Суспільна політика та стратегічний менеджмент 2008, №1, с.111-122     PDF

Редакційна колегія    PDF

До відома авторів    PDF