аналіз Інститут аналізу політики та стратегій стратегія
Про інститут
Новини
Проекти
Послуги
Журнал
Бібліотека
Посилання
 

А С О Ц І А Ц І Я
ДОКТОРІВ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


До відома авторів!!!

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: теорія та практика» («ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: теорія и практика», «PUBLIC MANAGEMENT: theory and practice») є науковим збірником Асоціації докторів наук з державного управління, що вміщує публікації з розвитку теорії та практики державного управління і державної служби, місцевого самоврядування і служби в органах місцевого самоврядування. Збірник виходить в паперовому або електронному вигляді.

Науковий збірник зорієнтований на ведення наукової дискусії з теоретико-методологічних питань наукової галузі «Державне управління» та проблем реформування існуючої в Україні системи державного управління, місцевого самоврядування і державної служби у контексті становлення та розвитку публічного (суспільного) управління.

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (Постанова Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.), згідно з якими у статті мають бути висвітлені такі питання:

 • постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор;
 • визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим і приурочується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • висвітлення основного матеріалу дослідження;
 • формулювання висновків та перспектив подальших наукових розвідок.

Бажано, щоб ці питання в тексті статті були виділені курсивом.

Науковий збірник є тримовним виданням (мови: українська, російська, англійська). До статті додається коротка анотація (не більше 30 слів), довідка про автора (у довільній формі) і фото (окремим файлом у форматі jpeg).

До видання приймаються статті в електронному варіанті: формат файлу – WORD (dos, rtf); формат сторінки – А4; поля:: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 3,5 см., праве – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman; кегель – 14; інтервал – 1,5.

Вимоги до оформлення статті:

 • текст подається однією колонкою;
 • на першій строчці зліва вказується індекс УДК;
 • на другій строчці праворуч – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса, контактний телефон, E-mail;
 • графіки і таблиці подаються безпосередньо у тексті;
 • посилання на джерела вказуються у квадратних дужках [2, с. 37];
 • список використаних джерел наводиться у кінці статті;
 • обсяг статті (з таблицями, схемами, графіками, зі списком використаних джерел – до 0,5 друкованого аркуша (до 20 тис. знаків).

Автори, що не мають науково ступеня подають статті з відгуком-рекомендацією доктора наук (аспіранти і здобувачі – з відгуком-рекомендацією наукового керівника та витягом із засідання кафедри/відділу про рекомендацію до друку). Відгук-рекомендація надсилається до редакції у паперовому і електронному вигляді.

Відповідальність за зміст статті несе її автор. Стаття публікується у авторській редакції.

Статті приймаються до друку на безоплатній основі.

Збірник виходить на паперових і електронних носіях.

Підготовлені статті надсилати за адресою: E-mail: , а супровідні документи – Мартиненко В.М., вул. Соціалістична, д. 48, к. 58, м. Харків, 61093.

Рада докторів наук Асоціації

завантажити у форматі MS Word


© Інститут аналізу політики та стратегій
вул. С.Перовської, 5, к.900, м. Київ, 03057, тел.: +38-044-456-13-86