аналіз Інститут аналізу політики та стратегій стратегія
Про інститут
Новини
Проекти
Послуги
Журнал
Бібліотека
Посилання
 
cover

"Суспільна політика та стратегічний менеджмент"

"Journal of Policy and Strategic Public Management"

2008: №1

До уваги здобувачів наукового ступеня і науково-педагогічних працівників!

Науково-практичний журнал "СУСПІЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"(Journal of Policy and Strategic Public Management) вміщує публікації, зорієнтовані на прикладні дослідження у галузях науки про суспільну політику (Рolicy Science) та стратегічного менеджменту/планування (Strategic Management/Planning) з питань:

" дослідження й аналіз суспільної політики та окремих її напрямів
" економічний аналіз суспільної політики, економіка державного (суспільного) сектору та державні фінанси
" творення політики: політичні аспекти
" технології державного управління для впровадження суспільної політики та стратегічних планів
" оцінювання й моніторинг стратегій, суспільної політики і програм
" середовище аналізу політики та творення стратегій
" розвиток аналітико-експертного середовища й етика аналізу політики і творення стратегій
" аналітичні документи та процес і процедури вироблення суспільної політики
" методологічні аспекти науки про суспільну політику (зокрема термінології)
" аналітичні методи у виробленні політики та технологій стратегічного планування
" порівняльний аналіз вироблення політики в країнах ЄС, США\Канаді, Україні
" глобалізаційні впливи та євроінтеграційні аспекти аналізу політики та стратегічного планування
" громадянське суспільство, демократія та дослідження й аналіз політики
" менеджмент у державному секторі
" стратегічне планування на центральному, регіональному і місцевому рівні

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003). Перевага надається матеріалам з малодосліджених чи дискусійних проблем дослідження й аналізу суспільної політики та стратегічного менеджменту/планування.

Статті мають містити такі необхідні елементи:
" постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
" аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми і на які спирається автор;
" невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
" формулювання цілей статті (постановка завдання);
" виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
" висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Зазначені елементи можуть бути відокремлені рубриками (як підрозділи) або не виділятися в тексті.

На початку статті (під назвою) вказується індекс УДК, ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, посада. Додається також коротка анотація українською мовою і розширена (0,5 стор.) російською і англійською мовами.

Відомості про автора (службова і домашня адреси, інформаційні канали зв'язку тощо) подаються на окремому аркуші.
Аспіранти і здобувачі наукового ступеня подають статтю з коротким відгуком наукового керівника та витягом із засідання кафедри (відділу) про рекомендацію до друку.

До видання приймається електронний варіант статті. Формат файлу - WORD (doc, rtf). Формат сторінки - А4. Поля: ліве - 2 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Рекомендований шрифт - Times New Roman, кегль - 14, відстань між рядками - 1,5 інтервали. Текст подавати однією колонкою. Графіки, таблиці можуть бути безпосередньо в тексті або знаходитися в окремих файлах. Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12]. Список літератури подається наприкінці статті.

Публікація статей здійснюється за рішенням редакційної колегії.

Підготовлені, відповідно до вимог ВАК електронний і друкований варіанти статті та супровідні документи просимо надсилати за адресою: кафедра державної політики та управління політичними процесами НАДУ, к.900, вул. С.Перовської, 5, Київ, 03057; E-mail:journal@IPAS.org.ua

© Інститут аналізу політики та стратегій
вул. С.Перовської, 5, к.900, м. Київ, 03057, тел.: +38-044-456-13-86